Aanbieding heruitgifte erfpacht

Als uw erfpachtrecht het einde van de looptijd nadert (expiratiedatum) doet de gemeente Den Haag de erfpachter een aanbieding tot heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht.

Deze aanbieding wordt, projectmatig, tussen de drie en twee jaar voor de einddatum aan de erfpachter gezonden. De erfpachter kan ook zelf om een aanbieding vragen, b.v. in verband met een voorgenomen verkoop van de woning.

Een aanbieding tot heruitgifte erfpacht bestaat uit 3 elementen:

  • de aanbieding
  • de geldigheidsduur van de aanbieding
  • de taxatie

De aanbieding

De aanbieding bestaat uit een viertal elementen:

  • grondwaarde
  • canon
  • rentepercentage canon
  • keuze afkoopsom/canonbetaling

De grondwaarde is de basis voor de aanbieding: deze is bepaald door taxateurs in opdracht van de gemeente.

De canon is de jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de erfpachtgrond. De canon wordt bepaald door de grondwaarde te vermenigvuldigen met een vastgesteld rentepercentage.

Het rentepercentage wordt elk jaar op 15 november door de gemeente vastgesteld en gaat in per 1 januari van een jaar. Voor 2024 geldt een canonpercentage van 4,2%.

De keuze is het betalen van een eenmalige afkoopsom (deze is gelijk aan de grondwaarde) of het betalen van een jaarlijkse canon.

De geldigheidsduur van de aanbieding

In de aanbieding staat de datum vermeld tot wanneer de erfpachter deze uiterlijk kan accepteren. 

De geldigheidsduur is 2 maanden.

Indien de aanbieding is verlopen dient een nieuwe aanbieding te worden aangevraagd en de grondwaarde wordt dan opnieuw getaxeerd.

De taxatie

De aanbieding is gebaseerd op een taxatierapport welke is opgesteld in opdracht van de gemeente Den Haag.

Met deze taxatie wordt de waarde bepaald van de erfpachtgrond. Deze waarde is de basis voor de aanbieding.

De taxatie wordt uitgevoerd door onafhankelijke taxateurs, die echter wel de taxatie-instructie van de vererfpachter de gemeente Den Haag moeten hanteren.