Wat kunnen de makelaar en de taxateur voor u doen

Erfpacht is een complex financieel product. Zelfs zodanig complex dat de ACM geen oordeel durft te geven over de vraag of de consument voldoende is beschermd in de bestaande erfpachtconstructies.

Het is daarom van groot belang dat de erfpachter zich goed informeert en waar mogelijk laat bijstaan met deskundig advies.

De makelaar en de taxateur kunnen de erfpachter daarbij van dienst zijn.

Maak onderstaand een keuze om te zien wat deze specialisten voor de erfpachter kunnen betekenen.

Taxateur
Makelaar

Het bezwaar

Artikel 4.2. AAR 1986

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de grondwaarde zal, ook indien het betreffende erfpacht recht daarin niet voorziet, op verzoek van de erfpachter advies ingewonnen kunnen worden van drie deskundigen overeenkomstig het bepaalde in Verordening 26.

Het advies zal betrekking hebben op de hoogte van de grondwaarde, waarin eventueel begrepen het aandeel van de waarde van de grond in de totale marktwaarde van de grond met opstallen en/of de waarde van een vergelijkbare onbebouwde kavel bouwgrond.

Kan de erfpachter bezwaar maken tegen het taxatierapport van de gemeente Den Haag?

Nee, de erfpachter kan het niet eens zijn met de grondwaarde uit het taxatierapport en kan alleen bezwaar aantekenen tegen de aanbieding. Conform de erfpachtsvoorwaarden zal dan een deskundigenprocedure gestart worden om de hoogte van de grondwaarde te bepalen.

De deskundigeprocedure

Bij de deskundigenprocedure wijzen de vererfpachter en de erfpachter ieder hun eigen partijdeskundige aan en deze wijzen gezamenlijk een voorzitter aan. De voorzitter stelt een opdrachtbrief op met de voorwaarden van de procedure en de kosten.

De drie deskundigen stellen  de grondwaarde vast en zijn hierin onafhankelijk en dus niet gebonden aan een methodiek en/of een instructie.

Op welke wijzen kan de taxateur de grondwaarde anders bepalen dan de grondwaarde uit de aanbieding:

-via de gehanteerde data, parameters en uitgangspunten in het onderliggende taxatierapport

-via een ander depreciatiepercentage dan de 55% regel uit de taxatie-instructie

-via een andere waarderingsmethodiek